ජගත් පරිසර දින සැමරුම් වැඩසටහන 2017- වයඹ පළාත

ජගත් පරිසර දින සැමරුම් වැඩසටහන  2017- වයඹ පළාත

සීඝ්‍ර ජනගහන වර්ධනයත් සමඟ මිනිසාගේ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම වෙනුවෙන් සීමිත සම්පත් අවිධිමත් ලෙස පරිභෝජනය කිරීම තුළින් ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහල යාම, දේශගුණ විපර්යාස, හරිතාගාර ආචරණය, පාංශු ඛාදනය, ජල මුලාශ්‍ර විනාශ වීම ආදී පාරිසරික ගැටළු රැසක් උද්ගත වී ඇත. මිනිසාගේ සහ අනෙකුත් ජීවින්ගේ යහපැවැත්ම උදෙසා සොබාදහම සමඟ වූ සබැදියාව තිරසර ලෙස පවත්වා ගැනීම සඳහා පරිසර සංරක්ෂණයේ වැදගත්කම පිළිබඳව මේ වන විට ලෝකවාසී ජනතාවගේ විශේෂ අවධානය යොමු වී ඇත.

Read More