ජගත් පරිසර දින සැමරුම් වැඩසටහන 2017- වයඹ පළාත

ජගත් පරිසර දින සැමරුම් වැඩසටහන  2017- වයඹ පළාත

සීඝ්‍ර ජනගහන වර්ධනයත් සමඟ මිනිසාගේ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම වෙනුවෙන් සීමිත සම්පත් අවිධිමත් ලෙස පරිභෝජනය කිරීම තුළින් ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහල යාම, දේශගුණ විපර්යාස, හරිතාගාර ආචරණය, පාංශු ඛාදනය, ජල මුලාශ්‍ර විනාශ වීම ආදී පාරිසරික ගැටළු රැසක් උද්ගත වී ඇත. මිනිසාගේ සහ අනෙකුත් ජීවින්ගේ යහපැවැත්ම උදෙසා සොබාදහම සමඟ වූ සබැදියාව තිරසර ලෙස පවත්වා ගැනීම සඳහා පරිසර සංරක්ෂණයේ වැදගත්කම පිළිබඳව මේ වන විට ලෝකවාසී ජනතාවගේ විශේෂ අවධානය යොමු වී ඇත.

Read More

හරිත සිහිනය ප්‍ර‍දර්ශණය

දැක්ම

සෞභාග්‍යමත් වයඹ ඡනතාවක්

මෙහෙවර

නැණ නුවණින් , සංස්කෘතික හරයන්ගෙන් හා යටිතල පහසුකම් වලින් පෝෂිත යහපාලිත සමාජයක් වයඹ පළාත තුල බිහි කිරීම සදහා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා කළමනාකරණය අපගේ මෙහෙවර වේ.

13 වන ආණ්ඩු කුම ව්‍යවස්ථාව යටතේ වයඹ පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය පිහිට  වූහ. එහි ප්‍රධාන වගකීම් ලෙස මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදනය. නීතිය හා සාමය, මිනිස් බල හා පළාත් පාලනය, අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු, ඉඩම්, ප්‍රවාහන, පරිසර, සංචාරක, ආයෝජන සම්බන්ධාකරණය , සමූපකාර සංවර්ධනය සහ ආහාර සැපයුම් හා බෙදා හැරීම වේ.

 

නැණ නුවණින්, සංස්කෘතික හරයන්ගෙන් හා යටිතල පහසුකම් වලින් පෝෂිත යහපාලිත සමාජයක් වයඹ පළාත තුල බිහි කිරීම  සඳහා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා කළමනාකරණය කිරීම ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ මූලික අරමුණ වේ. එය ඉටු කර ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව , ඉඩම් කොමසාරිස් හා සංස්කෘතික අංශය යන දෙපාර්තමේන්තු  වලින් හා වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය, වයඹ මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය, කර්මාන්ත සේවා කාර්යංශය, පූර්ව ළමා අධ්‍යාපන සංවර්ධන අධිකාරිය. වයඹ ජනකලා පදනම, පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධීකාරිය, පළාත් පරිසර අධිකාරිය, වයඹ යන්ත්‍රෝපකරණ අධිකාරිය යන ව්‍යස්ථාපිත ආයතන 09 කින් සමන්විත වේ.

13 වන ආණ්ඩු කුම ව්‍යවස්ථාව යටතේ වයඹ පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය පිහිට  වූහ. එහි ප්‍රධාන වගකීම් ලෙස මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදනය. නීතිය හා සාමය, මිනිස් බල හා පළාත් පාලනය, අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු, ඉඩම්, ප්‍රවාහන, පරිසර, සංචාරක, ආයෝජන සම්බන්ධාකරණය , සමූපකාර සංවර්ධනය සහ ආහාර සැපයුම් හා බෙදා හැරීම වේ.

 

නැණ නුවණින්, සංස්කෘතික හරයන්ගෙන් හා යටිතල පහසුකම් වලින් පෝෂිත යහපාලිත සමාජයක් වයඹ පළාත තුල බිහි කිරීම  සඳහා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා කළමනාකරණය කිරීම ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ මූලික අරමුණ වේ. එය ඉටු කර ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව , ඉඩම් කොමසාරිස් හා සංස්කෘතික අංශය යන දෙපාර්තමේන්තු  වලින් හා වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය, වයඹ මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය, කර්මාන්ත සේවා කාර්යංශය, පූර්ව ළමා අධ්‍යාපන සංවර්ධන අධිකාරිය. වයඹ ජනකලා පදනම, පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධීකාරිය, පළාත් පරිසර අධිකාරිය, වයඹ යන්ත්‍රෝපකරණ අධිකාරිය යන ව්‍යස්ථාපිත ආයතන 09 කින් සමන්විත වේ.